Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Spółdzielnia Uczniowska

I
1. Spółdzielnia Uczniowska jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela - opiekuna Pani Renaty Galant i działa na podstawie statutu uchwalonego przez Dyrektora szkoły Panią Iwonę Wawrzusiszyn i uczniów - założycieli.
2. Nazwa spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Uczniowska "Stonka"
3. Terenem działalności spółdzielni jest Niepubliczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zofiówce.
4. Spółdzielnia zrzesza uczniów klas I-III.
5. Statut po konsultacji z opiekunem podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły.
6. Spółdzielnia jako organizacja szkolna nie ma osobowości prawnej. Dyrektor szkoły lub opiekun spółdzielni zgłasza istnienie spółdzielni do Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Plac na Groblach 7.

II
1. Celem spółdzielni jest:
a) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej,
b) prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej na rzecz szkoły i uczniów,
c) kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej,
d) organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb uczniów,
e) propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym

2. Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami, działającymi na terenie szkoły.

3. Spółdzielnia może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
a) sprzedaż towarów spożywczych
b) sprzedaż przyborów szkolnych
c) sprzedaż podręczników
d) organizacja kiermaszy

4. Spółdzielnia popularyzuje zasady spółdzielczości, utrzymuje kontakty z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, może organizować spółdzielcze imprezy, wycieczki oraz brać aktywny udział w społeczno - kulturalnym życiu szkoły


III

1. Członkostwo jest dobrowolne.

2. Członkiem spółdzielni może być każdy uczeń klasy I-III.

3. Członek spółdzielni ma prawo:

a) korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni,
b) zgłaszać swoje uwagi opiekunowi w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni.

4. Członek spółdzielni jest obowiązany:
a) stosować się do postanowień statutu,
b) wykonywać sumiennie swoje obowiązki,
c) dbać o powierzone mu mienie spółdzielni. 


Zapraszamy do galerii

http://szkolyleczna.szkolnastrona.pl/gim/spoldzielnia-uczniowska,ga,zt,44.html,34